ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zobowiązanie do ochrony danych osobowych

Jako prężnie rozwijająca się spółka, zaangażowana w zapewnienie bezpieczeństwa Naszych Klientów, mamy świadomość, że zaufanie, wiarygodność oraz rzetelne podejście do prowadzonej działalność to Nasz największy atut doceniany przez Klientów, partnerów biznesowych oraz pracowników.

Dlatego jako spółka, ceniąca prawo do prywatności i ochrony danych osobowych przetwarzanych
w związku z prowadzoną działalnością ustanowiliśmy niniejszą politykę ochrony danych osobowych, która zobowiązuje Nas oraz naszych dyrektorów i pracowników, aby chronić i przetwarzać dane zgodnie z:

 • Zasadą zgodności z prawem, bezstronność i jawność

Dane osobowe przetwarzane przez Spółkę będą gromadzone i przetwarzane w sposób zgodny z prawem, bezstronny i jawny, celem ochrony indywidualnych praw podmiotów danych.

 • Zasadą ograniczenia wykorzystania danych do określonych celów 

Dane osobowe przetwarzane przez Spółkę będą uzyskiwane wyłącznie w wyraźnie określonych oraz uzasadnionych celach oraz nie będą przetwarzane w sposób z nimi niezwiązany.

 • Zasadą poprawność/prawdziwość danych

Dane osobowe przetwarzane przez Spółkę będą poprawne i, o ile to konieczne, aktualizowane.

 • Zasadą oszczędność/minimalizacja danych

Dane osobowe przetwarzane przez Spółkę będą adekwatne i odpowiednie, a ich zakres ograniczony będzie do niezbędnego minimum. Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż to konieczne.

 • Zasadą respektowania praw podmiotów danych

Spółka respektuje prawa wszystkich podmiotów wskazanych w RODO. Jakie prawa przysługują na mocy przepisów RODO możesz przeczytać tutaj (PDF) oraz jak wnieść żądanie o realizację prawa, przeczytaj tutaj (PDF).

 • Zasadą informowania podmiotów danych o przetwarzaniu danych osobowych

Spółka zobowiązuje się do wypełniania wobec podmiotów danych obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 i 13 RODO w momencie przetwarzania danych osobowych.

 • Zasadą bezpiecznego przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przez Spółkę będą przetwarzane w sposób bezpieczny. Stosownie do rodzaju ryzyka, przeciwko nieuprawnionemu przetwarzaniu lub zmianie oraz utracie, zniszczeniu lub nieuprawnionemu ujawnianiu lub udostępnianiu przekazywanych, przechowywanych lub przetwarzanych w inny sposób danych osobowych zostaną podjęte środki techniczne lub organizacyjne.

 

 • Zasadą ochrona danych w fazie projektowania i domyślna ochrona danych

Spółka zobowiązuje się, że domyślnie przetwarzane będą tylko te dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne dla określonych celów. Zasada ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych będzie stosowana podczas opracowywania nowych usług.

 • Zasadą Odpowiedzialności
 • Spółka zobowiązuje się, że wszystkie działania dotyczące przetwarzania danych będą przeprowadzane odpowiedzialnie i jest w stanie to wykazać. W sytuacji, gdyby doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, co skutkować będzie negatywnymi konsekwencjami dla osoby dotkniętej naruszeniem, o wystąpieniu takiego zdarzenia poinformujemy w formie:
 • sms na podany numer telefonu;
 • wiadomości elektronicznej na podany adres e-mail;
 • listownie na podany adres zamieszkania;
 • lub umieszczając informację na stronie issmgroup.pl.

 

 

Zasada informowania podmiotów danych o przetwarzaniu danych osobowych

 

Co to jest obowiązek informacyjny ?

Podstawą prawną obowiązku informacyjnego jest art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zw. „Rozporządzeniem” lub „RODO”.

Obowiązek informacyjny względem:

 • Naszych obecnych, byłych i potencjalnych Klientów i ich pracowników – tutaj (PDF),
 • Naszych Podwykonawców i ich pracowników – tutaj (PDF),
 • Wobec kandydatów do pracy – tutaj (PDF),
 • Wobec Nadawców korespondencji elektronicznej – tutaj (PDF).

 

Obowiązek Informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientów, byłych Klientów i/lub potencjalnych Klientów przez ISSM GROUP PREMIUM Marzena Krzanowska

 


Kto jest Administratorem danych osobowych?


Administratorem przetwarzanych danych osobowych Klientów, byłych Klientów i/lub potencjalnych Klientów jest ISSM GROUP PREMIUM Marzena Krzanowska z siedzibą przy ul. Dereniowej 10
05-110 Jabłonna. Z administratorem można skontaktować drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: service@issmgroup.pl, dzwoniąc pod numer: (22) 308 02 80 lub tradycyjną wysyłając korespondencję na adres ISSM GROUP PREMIUM Marzena Krzanowska ul. Dereniowa 10 05-110 Jabłonna
z dopiskiem
Ochrona Danych Osobowych.

 


Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?


Cel przetwarzania Rodzaj danych Podstawa prawa Kogo dane dotyczą
Podstawowe cele przetwarzania
podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży (I) imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres punktu odbioru, dane kontaktowe (numer telefonu / adres
e-mail), dane handlowe
podjęcie działań przed zawarciem umowy

(art. 6 ust. 1 lit. b)

 

Potencjalny klient – osoba fizyczna
nazwa podmiotu, dane rejestrowe, adres punktu odbioru, dane osoby reprezentującej podmiot (imię i nazwisko, stanowisko), dane kontaktowe (numer telefonu / adres
e-mail), dane handlowe
Potencjalny klient – osoba prawna oraz osoba reprezentująca Klienta
zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży (II) imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres punktu odbioru, numer PESEL, numer NIP, numer klienta, numer telefonu, dane kontraktowe, dane transakcyjne, dane nieruchomości, dane komunikacyjne wykonanie umowy

(art. 6 ust. 1 lit. b)

Klient – osoba fizyczna
nazwa podmiotu, dane rejestrowe, adres punktu dostawy, dane osoby reprezentującej podmiot uprawnionej do zawarcia umowy (imię i nazwisko, stanowisko), dane osoby wskazanej do kontaktu w związku z wykonaniem przedmiotu umowy (imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail), dane kontraktowe, dane transakcyjne, dane nieruchomości, dane komunikacyjne Klient – osoba prawna oraz osoba reprezentująca Klienta
i osoba wskazana do kontaktu w związku
z wykonaniem umowy
Inne cele przetwarzania danych osobowych
przesyłanie drogą elektroniczną dokumentów rozliczeniowych
(e-faktura)
adres e-mail zgoda

(art. 6 ust. 1 lit. a)

Klient
prowadzenie czynności administracyjnych wskazane w pkt. II dane w zakresie koniecznym do zapewnienia prawidłowego wykonania zawartych umów oraz przestrzegania wewnętrznych zasad ustalonych w firmie, podnoszenia jakości i standardów obsługi, optymalizacji działań handlowych, przygotowanie wewnętrznych zestawień i raportów prawnie uzasadniony interes Administratora

(art. 6 ust. 1 lit. f)

Klient
prowadzenie dokumentacji sprzedaży wskazane w pkt. II dane w zakresie koniecznym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze przepis prawa

(art. 6 ust. 1 lit. c)

ordynacja podatkowa

przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu

ustawa
o rachunkowości

Klienta
badanie satysfakcji Klienta, w tym określenia jakości
i zadowolenia z usług lub produktów
dane klienta takie jak: imię i nazwisko / nazwa podmiotu, dane kontaktowe do osoby reprezentującej Klienta (numer telefonu i adres e-mail), uzyskana ocena prawnie uzasadniony interes Administratora

(art. 6 ust. 1 lit. f)

Klient lub osoba go reprezentująca
prowadzenie marketingu produktów lub usług własnych w okresie trwania umowy sprzedaży nazwa Klienta, numer klienta adres korespondencyjny
a w sytuacji wyrażenia osobnej zgody na przesyłanie treści w postaci elektronicznej: numer telefonu lub adres e-mail
prawnie uzasadniony interes Administratora

(art. 6 ust. 1 lit. f)

Klient lub osoba go reprezentująca
konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz konieczność zachowania dowodów mogących stanowić zabezpieczenie przed wniesionymi roszczeniami dane wskazane w pkt. II w zakresie koniecznym do ustalenia faktów w związku z powstałym roszczeniem prawnie uzasadniony interes Administratora

(art. 6 ust. 1 lit. f)

Klient lub osoba go reprezentująca

 


Dobrowolność czy obowiązek podania danych osobowych?


Cel przetwarzania Obowiązek czy dobrowolność
podjęcie działań przed zawarciem umowy podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do podjęcia działań w zakresie zawarcia umowy sprzedaży

 

niepodanie wskazanych danych może skutkować brakiem możliwości przedstawienia dedykowanej oferty handlowej

zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży podanie danych jest obowiązkowe do zawarcia umowy i jej wykonania

 

niepodanie wskazanych danych skutkować będzie brakiem możliwości podpisania umowy sprzedaży

 


Jak długo przechowujemy dane osobowe?


Cel przetwarzania Czas przetwarzania
podjęcie działań przed zawarciem umowy 3 lata – gdy z przyczyn niezależnych nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży,
a w sytuacji jej zawarcia, przez okres obowiązywania umowy i 5 lat od roku następnego po roku zakończenia obowiązywania umowy
zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży 5 lat od roku następnego po roku zakończenia obowiązywania umowy
przesyłanie drogą elektroniczną dokumentów rozliczeniowych (e-faktura) do wycofania udzielonej zgody lub do zakończenia celu przetwarzania nie dłużej niż 5 lat od roku następnego po roku zakończenia obowiązywania umowy lub wycofania zgody do celów dowodowych
prowadzenie czynności administracyjnych 5 lat od roku następnego po roku zakończenia obowiązywania umowy
prowadzenie dokumentacji sprzedaży 5 lat od roku następnego po roku zakończenia obowiązywania umowy
badanie satysfakcji Klienta, w tym określenia jakości i zadowolenia z usług lub produktów 3 lata – po tym okresie dane osobowe z ankiety zostają zanonimizowane
prowadzenie marketingu produktów lub usług własnych w okresie trwania umowy sprzedaży do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych we wskazanym celu lub do zakończenia celu ich przetwarzania, nie dłużej niż 5 lat od roku następnego po roku zakończenia obowiązywania umowy
konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz konieczność zachowania dowodów mogących stanowić zabezpieczenie przed wniesionymi roszczeniami przez okres trwania roszczenia lub czasu jego przedawnienia na podstawie przepisów prawa

 


Czy i komu udostępniamy dane osobowe?


Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie w sytuacji, gdy:

 • odbiorcami są inne podmioty wykonujące usługi na rzecz ISSM GROUP PREMIUM Marzena Krzanowska wyłącznie w zakresie świadczonej usługi zgodnie z zawartą umową,
 • odbiorcami są inne podmioty w zakresie:
 • dążenia do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych;
 • wykrywania oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
 • ochrony praw własności lub bezpieczeństwa Administratora danych osobowych oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

Danych osobowych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawne.

 


Jakie Masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?


Cel przetwarzania Przysługujące prawa
podjęcie działań przed zawarciem umowy ·       prawo dostępu do danych

·       prawo do sprostowania danych

·       prawo do ograniczenia przetwarzania

·       prawo do przenoszenia danych

·       prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży ·       prawo dostępu do danych

·       prawo do sprostowania danych

·       prawo do ograniczenia przetwarzania

·       prawo do przenoszenia danych

·       prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

przesyłanie drogą elektroniczną dokumentów rozliczeniowych
(e-faktura) 

 

 

·       prawo do wycofania zgody

·       prawo dostępu do danych

·       prawo do sprostowania danych

·       prawo do ograniczenia przetwarzania

·       prawo do przenoszenia danych

·       prawo do usunięcia danych (prawo do zapomnienia)

·       prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

prowadzenie dokumentacji sprzedaży  

·       prawo dostępu do danych

·       prawo do sprostowania danych

·       prawo do ograniczenia przetwarzania

·       prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

prowadzenie czynności administracyjnych

 

badanie satysfakcji Klienta, w tym określenia jakości i zadowolenia z usług lub produktów

 

prowadzenie marketingu produktów lub usług własnych w okresie trwania umowy sprzedaży

 

konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz konieczność zachowania dowodów mogących stanowić zabezpieczenie przed wniesionymi roszczeniami

 

·       prawo dostępu do danych

·       prawo do sprostowania danych

·       prawo do ograniczenia przetwarzania

·       prawo do przenoszenia danych

·       prawo do sprzeciwu

·       prawo do usunięcia danych w sytuacji wniesienia skutecznego sprzeciwu na przetwarzanie danych

·       prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Wszelkie informacje o wskazanych powyżej prawach, przysługujących na mocy przepisów
o ochronie danych osobowych znajdziesz tutaj.

 


Jak mogę zrealizować określone prawa?


Wskazane powyżej prawa możesz wnieść do nas w dowolnym momencie. Prosimy abyś zapoznał się z niezbędnymi informacjami dotyczącymi trybu postępowania, które znajdziesz tutaj.

Formy wnoszenia wniosków:

 • w formie pisemnej na adres: ISSM GROUP PREMIUM Marzena Krzanowska. ul. Dereniowa 10 05-110 Jabłonna
 • drogą e-mailową na adres: service@issmgroup.pl.

 

Prawo skargi, wnosisz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.gov.pl.

 


Czy dane podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu?


Niektóre dane w związku z świadczeniem usług mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (np. e-faktura czy usługa przypomnień). Dane te jednak nie podlegają profilowaniu, które wywołuje skutki prawne lub znacząco wpływa na osobę, której dane dotyczą.

 


Skąd pozyskujemy dane osobowe?


Dane osobowe pozyskujemy głównie od osoby, której dane dotyczą (oznacza to, że od Ciebie).

Możemy jednak w uzasadnionych przypadkach np. w celu potwierdzenia danych lub zweryfikowania złożonych oświadczeń pozyskać dane z:

 • Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
 • Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

 

Obowiązek Informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych partnerów i ich pracowników przez ISSM GROUP PREMIUM Marzena Krzanowska